Bosansko-Hercegovačka željeznička javna korporacija

Aneksom 9. Općeg okvirnog sporazuma o miru u Bosni i Hercegovini, potpisanim u Parizu 14. decembra 1995. godine se predviđa uspostavljanje, od strane Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, javnih korporacija u Bosni i Hercegovine radi njihove obostrane koristi


>

Naša misija

BHŽJK je osnovana za zajedničku dobrobit Federacije BiH i Republike Srpske i njena svrha je da uspostavi institucionaliziranu saradnju među Entitetima i da omogući donošenje odluka u sektoru prometa


>

Željeznica kao vid prometa

Unutar prometnog sektora, željeznice predstavljaju specifičnu oblast i treba da imaju svoju sopstvenu posebnu strukturu u cilju neometanog, sigurnog i redovitog odvijanja međuentitetskog i međunarodnog željezničkog prometa


>

Promocija i zastupanje željezničkog sektora

BHŽJK djeluje kao zajednički međunarodni željeznički predstavnik i promotor Entiteta i novog željezničkog sektora u BiH


>

Razvojni programi

Razvojni programi željezničkog sektora BiH su plod brojnih i eminentnih studija koje su obuhvatile sve segmente obnove i razvoja željeznica u BiH


>

Podrška u planovima razvoja

Planovi razvoja željeznica u BiH su temeljito razmatrani, te su dobili podršku domaćih institucija, banaka kreditora, prijateljskih zemalja i donatora


>

Razvoj i upravljanje željezničkom infrastrukturom

Osnovna misija BHŽJK se posebno ogleda u oblasti upravljanja i snažnog razvoja željezničke infrastrukture


>

Jedinica za implementaciju projekata-PIU BHŽJK

BHŽJK i Projektne kompanije su uspostavili jedinicu za implementaciju projekata željeznica u BiH u sastavu BHŽJK pod nazivom "PIU BHŽJK"


>